3406
1
چارت سازماني
چارت اداري فرمانداري شهرستان اليگودرز
رديف عنوان پست رديف پست
1 فرماندار 25-620
2 معاون 25-621
3 مسئول دفتر 25-622
4 مسئول حراست 25-623
5 كارشناس ارزيابي، بازرسي و شكايات 25-624
6 كارشناس روابط عمومي 25-625
7 كارشناس امور بانوان 25-626
8 كارشناس مسئول امور سياسي و اجتماعي 25-627
9 كارشناس امور سياسي 25-628
10 كمك كارشناس امور سياسي 25-629
11 كارشناس امور امنيتي و انتظامي 25-630
12 كارشناس امور اجتماعي، انتخابات و شوراها 25-631
13 كاردان امور اجتماعي، انتخابات و شوراها 25-632
14 كارشناس امور اداري و مالي 25-634
15 حسابدار و امين امورال 25-635
16 مسئول امور دفتري و بايگاني 25-636
17 راننده  25-637
18 پيش خدمت 25-638
19 پيش خدمت 25-639
20 كارشناس مسئول برنامه ريزي و امور عمراني 25-640
21 كارشناس برنامه ريزي 25-641
22 كارشناس فن آوري اطلاعات 25-642
23 كارشناس صنايع و معادن 25-643
24 كارشناس امور شهري و روستائي 25-644
25 كاردان امور شهر و روستائي 25-645
26 كارشناس امور عمراني 25-646
 
  بخشداري مركزي
27 بخشدار 25-647
28 كارشناس امور سياسي و انتظامي 25-648
29 كاردان امور اجتماعي، انتخابات و شوراهاي اسلامي 25-649
30 كاردان امور اجتماعي، انتخابات 25-690/1
31 متصدي امور دفتري و بايگاني 25-650
32 راننده  25-651
  بخشداري بشارت
33 بخشدار 25-652
34 كارشناس امور سياسي و انتظامي 25-653
35 كارشناس امور عمراني 25-656
36 متصدي امور دفتري و بايگاني 25-657
37 راننده  و نامه رسان 25-658
  بخشداري ززوماهرو
38 بخشدار 25-660
39 كارشناس امور سياسي و انتظامي 25-661
40 كارشناس امور اجتماعي، انتخابات و شوراها 25-662
41 كاردان امور شهر و روستائي 25-663
42 كاردان امور عمراني 25-664
43 متصدي امور دفتري و بايگاني 25-665
44 سرايدار 25-666
  بخشداري بربرود غربي
45 بخشدار 25-666/1
46 كارشناس امور اجتماعي، انتخابات و شوراها 25-666/2
47 كارشناس امور عمراني 25-666/3
  بخشداري بربرود شرقي
48 بخشدار 25-666/4
49 كارشناس امور اجتماعي، انتخابات و شوراها 25-666/5
50 كارشناس امور عمراني 25-666/6
2018/03/12
Powered by DorsaPortal