فرم معرفی درخواست مراکز فرهنگی و آموزشی دولتی قابل بهره برداری برای جشن ازدواج زوجین

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

مثال: بخاری گازی و کلر آبی

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

مثال : از ساعات ۸ تا ۱۵

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

مثال: ۳۱۲۵۴۲۲۱

ورودی نامعتبر است